پروفیل مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
پروفیل مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10573
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 78886
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10574
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3
قیمت شاخه: 90156
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10575
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 3.4
قیمت شاخه: 101425
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10576
ضخامت: 1
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 112694
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10577
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 140868
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10578
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 169042
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10579
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 98608
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10580
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 112694
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10581
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 126781
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10582
ضخامت: 1
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 140868
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10583
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 176085
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10584
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 211302
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10585
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.9
قیمت شاخه: 118329
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10586
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 135233
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10587
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 152137
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10588
ضخامت: 1
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 169042
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10589
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 211302
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10590
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 253562
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10591
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 157772
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10592
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 180311
30,100 ریال
کیلوگرم