پروفیل مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
پروفیل مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10555
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 1.3
قیمت شاخه: 44292
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10556
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 1.5
قیمت شاخه: 50619
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10557
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 1.7
قیمت شاخه: 56946
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10558
ضخامت: 1
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 63274
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10559
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 2.3
قیمت شاخه: 79092
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10560
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 2.8
قیمت شاخه: 94910
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10561
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2
قیمت شاخه: 61130
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10562
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 2.2
قیمت شاخه: 69863
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10563
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 2.5
قیمت شاخه: 78596
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10564
ضخامت: 1
وزن شاخه: 2.8
قیمت شاخه: 87329
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10565
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 3.5
قیمت شاخه: 109161
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10566
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 130993
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10567
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 81507
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10568
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3
قیمت شاخه: 93151
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10569
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 3.4
قیمت شاخه: 104795
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10570
ضخامت: 1
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 116438
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10571
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 145548
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10572
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 174658
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10573
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 78886
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10574
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3
قیمت شاخه: 90156
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10575
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 3.4
قیمت شاخه: 101425
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10576
ضخامت: 1
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 112694
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10577
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 140868
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10578
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 169042
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10579
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 98608
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10580
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 112694
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10581
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 126781
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10582
ضخامت: 1
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 140868
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10583
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 176085
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10584
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 211302
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10585
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.9
قیمت شاخه: 118329
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10586
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 135233
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10587
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 152137
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10588
ضخامت: 1
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 169042
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10589
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 211302
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10590
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 253562
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10591
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 157772
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10592
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 180311
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10593
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 6.7
قیمت شاخه: 202850
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10594
ضخامت: 1
وزن شاخه: 7.5
قیمت شاخه: 225389
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10595
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 9.4
قیمت شاخه: 281736
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10596
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 11.2
قیمت شاخه: 338083
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10597
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 98608
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10598
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 112694
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10599
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 126781
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10600
ضخامت: 1
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 140868
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10601
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 176085
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10602
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 211302
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10603
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.9
قیمت شاخه: 118329
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10604
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 135233
30,100 ریال
کیلوگرم