پروفیل مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
پروفیل مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10555
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 1.3
قیمت شاخه: 38788
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10556
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 1.5
قیمت شاخه: 44329
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10557
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 1.7
قیمت شاخه: 49870
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10558
ضخامت: 1
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 55411
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10559
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 2.3
قیمت شاخه: 69264
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10560
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 2.8
قیمت شاخه: 83117
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10561
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2
قیمت شاخه: 57199
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10562
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 2.2
قیمت شاخه: 65370
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10563
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 2.5
قیمت شاخه: 73542
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10564
ضخامت: 1
وزن شاخه: 2.8
قیمت شاخه: 81713
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10565
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 3.5
قیمت شاخه: 102141
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10566
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 122569
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10567
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 76265
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10568
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3
قیمت شاخه: 87160
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10569
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 3.4
قیمت شاخه: 98055
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10570
ضخامت: 1
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 108950
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10571
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 136188
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10572
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 163426
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10573
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 76265
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10574
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3
قیمت شاخه: 87160
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10575
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 3.4
قیمت شاخه: 98055
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10576
ضخامت: 1
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 108950
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10577
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 136188
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10578
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 163426
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10579
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 95332
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10580
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 108950
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10581
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 122569
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10582
ضخامت: 1
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 136188
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10583
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 170235
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10584
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 204282
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10585
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.9
قیمت شاخه: 114398
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10586
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 130740
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10587
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 147083
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10588
ضخامت: 1
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 163426
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10589
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 204282
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10590
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 245138
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10591
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 152531
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10592
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 174321
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10593
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 6.7
قیمت شاخه: 196111
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10594
ضخامت: 1
وزن شاخه: 7.5
قیمت شاخه: 217901
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10595
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 9.4
قیمت شاخه: 272376
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10596
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 11.2
قیمت شاخه: 326851
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10597
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 95332
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10598
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 108950
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10599
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 122569
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10600
ضخامت: 1
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 136188
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10601
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 170235
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10602
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 204282
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10603
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.9
قیمت شاخه: 114398
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10604
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 130740
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10605
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 147083
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10606
ضخامت: 1
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 163426
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10607
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 204282
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10608
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 245138
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10609
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 133464
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10610
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 152531
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10611
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 171597
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10612
ضخامت: 1
وزن شاخه: 6.6
قیمت شاخه: 190663
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10613
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 8.2
قیمت شاخه: 238329
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10614
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 9.8
قیمت شاخه: 285995
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10615
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 152531
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10616
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 174321
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10617
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 6.7
قیمت شاخه: 196111
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10618
ضخامت: 1
وزن شاخه: 7.5
قیمت شاخه: 217901
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10619
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 9.4
قیمت شاخه: 272376
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10620
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 11.2
قیمت شاخه: 326851
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10621
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 171597
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10622
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6.7
قیمت شاخه: 196111
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10623
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 7.6
قیمت شاخه: 220625
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10624
ضخامت: 1
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 245138
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10625
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 10.5
قیمت شاخه: 306423
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10626
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 12.6
قیمت شاخه: 367708
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10627
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 152531
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10628
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 174321
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10629
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 6.7
قیمت شاخه: 196111
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10630
ضخامت: 1
وزن شاخه: 7.5
قیمت شاخه: 217901
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10631
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 9.4
قیمت شاخه: 272376
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10632
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 11.2
قیمت شاخه: 326851
29,100 ریال
کیلوگرم