پروفیل مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
پروفیل مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10585
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.9
قیمت شاخه: 114398
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10586
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 130740
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10587
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 147083
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10588
ضخامت: 1
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 163426
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10589
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 204282
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10590
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 245138
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10591
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 152531
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10592
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 174321
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10593
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 6.7
قیمت شاخه: 196111
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10594
ضخامت: 1
وزن شاخه: 7.5
قیمت شاخه: 217901
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10595
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 9.4
قیمت شاخه: 272376
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10596
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 11.2
قیمت شاخه: 326851
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10597
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 95332
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10598
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 108950
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10599
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 122569
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10600
ضخامت: 1
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 136188
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10601
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 170235
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25*25 (پروفیل مبلی)

کد: 10602
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 204282
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10603
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 3.9
قیمت شاخه: 114398
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10604
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 130740
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10605
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 147083
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10606
ضخامت: 1
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 163426
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10607
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 204282
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10608
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 245138
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10609
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 133464
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10610
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 152531
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10611
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 171597
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10612
ضخامت: 1
وزن شاخه: 6.6
قیمت شاخه: 190663
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10613
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 8.2
قیمت شاخه: 238329
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10614
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 9.8
قیمت شاخه: 285995
29,100 ریال
کیلوگرم