پروفیل صنعتی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
پروفیل صنعتی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 140*140 (پروفیل صنعتی)

کد: 10526
ضخامت: 6
وزن شاخه: 314
قیمت شاخه: 7547904
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 140*140 (پروفیل صنعتی)

کد: 10527
ضخامت: 8
وزن شاخه: 420
قیمت شاخه: 10063872
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 140*140 (پروفیل صنعتی)

کد: 10528
ضخامت: 10
وزن شاخه: 524
قیمت شاخه: 12579840
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 180*180 (پروفیل صنعتی)

کد: 10529
ضخامت: 6
وزن شاخه: 404
قیمت شاخه: 9704448
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 180*180 (پروفیل صنعتی)

کد: 10530
ضخامت: 8
وزن شاخه: 539
قیمت شاخه: 12939264
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 180*180 (پروفیل صنعتی)

کد: 10531
ضخامت: 10
وزن شاخه: 674
قیمت شاخه: 16174080
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 200*200 (پروفیل صنعتی)

کد: 10532
ضخامت: 6
وزن شاخه: 450
قیمت شاخه: 10782720
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 200*200 (پروفیل صنعتی)

کد: 10533
ضخامت: 8
وزن شاخه: 600
قیمت شاخه: 14376960
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 200*200 (پروفیل صنعتی)

کد: 10534
ضخامت: 10
وزن شاخه: 750
قیمت شاخه: 17971200
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 200*200 (پروفیل صنعتی)

کد: 10535
ضخامت: 12
وزن شاخه: 900
قیمت شاخه: 21565440
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 300*300 (پروفیل صنعتی)

کد: 10536
ضخامت: 8
وزن شاخه: 900
قیمت شاخه: 21565440
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 300*300 (پروفیل صنعتی)

کد: 10537
ضخامت: 10
وزن شاخه: 1123
قیمت شاخه: 26956800
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 300*300 (پروفیل صنعتی)

کد: 10538
ضخامت: 12
وزن شاخه: 1348
قیمت شاخه: 32348160
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 150*250 (پروفیل صنعتی)

کد: 10548
ضخامت: 6
وزن شاخه: 450
قیمت شاخه: 12579840
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 150*250 (پروفیل صنعتی)

کد: 10550
ضخامت: 8
وزن شاخه: 600
قیمت شاخه: 16773120
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 150*250 (پروفیل صنعتی)

کد: 10551
ضخامت: 10
وزن شاخه: 750
قیمت شاخه: 20966400
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 100*300 (پروفیل صنعتی)

کد: 10552
ضخامت: 6
وزن شاخه: 450
قیمت شاخه: 12579840
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 100*300 (پروفیل صنعتی)

کد: 10553
ضخامت: 8
وزن شاخه: 600
قیمت شاخه: 16773120
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 100*300 (پروفیل صنعتی)

کد: 10554
ضخامت: 10
وزن شاخه: 750
قیمت شاخه: 20966400
28,000 ریال
کیلوگرم