لوله مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10362
ضخامت: 0.7
قطر: 1
وزن شاخه: 1
قیمت شاخه: 34780
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10363
ضخامت: 0.8
قطر: 1
وزن شاخه: 1.2
قیمت شاخه: 39749
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10364
ضخامت: 0.9
قطر: 10
وزن شاخه: 1.3
قیمت شاخه: 44717
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10365
ضخامت: 1
قطر: 10
وزن شاخه: 1.5
قیمت شاخه: 49686
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10366
ضخامت: 1.25
قطر: 10
وزن شاخه: 1.8
قیمت شاخه: 62108
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10367
ضخامت: 1.5
قطر: 10
وزن شاخه: 2.2
قیمت شاخه: 74529
33,800 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10368
ضخامت: 0.7
قطر: 13
وزن شاخه: 1.3
قیمت شاخه: 40934
30,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10369
ضخامت: 0.8
قطر: 13
وزن شاخه: 1.5
قیمت شاخه: 46781
30,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10370
ضخامت: 0.9
قطر: 13
وزن شاخه: 1.7
قیمت شاخه: 52629
30,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10371
ضخامت: 1
قطر: 13
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 58477
30,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10372
ضخامت: 1.25
قطر: 13
وزن شاخه: 2.4
قیمت شاخه: 73096
30,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10373
ضخامت: 1.5
قطر: 13
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 87715
30,600 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10374
ضخامت: 0.7
قطر: 16
وزن شاخه: 1.6
قیمت شاخه: 49886
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10375
ضخامت: 0.8
قطر: 16
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 57012
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10376
ضخامت: 0.9
قطر: 16
وزن شاخه: 2.1
قیمت شاخه: 64139
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10377
ضخامت: 1
قطر: 16
وزن شاخه: 2.4
قیمت شاخه: 71266
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10378
ضخامت: 1.25
قطر: 16
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 89082
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10379
ضخامت: 1.5
قطر: 16
وزن شاخه: 3.5
قیمت شاخه: 106898
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10380
ضخامت: 0.7
قطر: 18
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 55751
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10381
ضخامت: 0.8
قطر: 18
وزن شاخه: 2.1
قیمت شاخه: 63716
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10382
ضخامت: 0.9
قطر: 18
وزن شاخه: 2.4
قیمت شاخه: 71680
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10383
ضخامت: 1
قطر: 18
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 79645
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10384
ضخامت: 1.25
قطر: 18
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 99556
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10385
ضخامت: 1.5
قطر: 18
وزن شاخه: 4
قیمت شاخه: 119467
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10386
ضخامت: 0.7
قطر: 20
وزن شاخه: 2.1
قیمت شاخه: 61946
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10387
ضخامت: 0.8
قطر: 20
وزن شاخه: 2.4
قیمت شاخه: 70795
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10388
ضخامت: 0.9
قطر: 20
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 79645
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10389
ضخامت: 1
قطر: 20
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 88494
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10390
ضخامت: 1.25
قطر: 20
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 110618
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10391
ضخامت: 1.5
قطر: 20
وزن شاخه: 4.4
قیمت شاخه: 132741
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10392
ضخامت: 0.7
قطر: 22
وزن شاخه: 2.3
قیمت شاخه: 68140
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10393
ضخامت: 0.8
قطر: 22
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 77875
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10394
ضخامت: 0.9
قطر: 22
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 87609
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10395
ضخامت: 1
قطر: 22
وزن شاخه: 3.2
قیمت شاخه: 97343
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10396
ضخامت: 1.25
قطر: 22
وزن شاخه: 4
قیمت شاخه: 121679
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10397
ضخامت: 1.5
قطر: 22
وزن شاخه: 4.9
قیمت شاخه: 146015
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10398
ضخامت: 0.7
قطر: 25
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 77432
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10399
ضخامت: 0.8
قطر: 25
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 88494
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10400
ضخامت: 0.9
قطر: 25
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 99556
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10401
ضخامت: 1
قطر: 25
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 110618
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10402
ضخامت: 1.25
قطر: 25
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 138272
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10403
ضخامت: 1.5
قطر: 25
وزن شاخه: 5.5
قیمت شاخه: 165926
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10404
ضخامت: 0.7
قطر: 28
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 86724
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10405
ضخامت: 0.8
قطر: 28
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 99113
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10406
ضخامت: 0.9
قطر: 28
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 111502
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10407
ضخامت: 1
قطر: 28
وزن شاخه: 4.1
قیمت شاخه: 123892
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10408
ضخامت: 1.25
قطر: 28
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 154865
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10409
ضخامت: 1.5
قطر: 28
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 185837
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10410
ضخامت: 0.7
قطر: 32
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 99113
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10411
ضخامت: 0.8
قطر: 32
وزن شاخه: 3.8
قیمت شاخه: 113272
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10412
ضخامت: 0.9
قطر: 32
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 127431
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10413
ضخامت: 1
قطر: 32
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 141590
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10414
ضخامت: 1.25
قطر: 32
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 176988
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10415
ضخامت: 1.5
قطر: 32
وزن شاخه: 7.1
قیمت شاخه: 212386
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10416
ضخامت: 0.7
قطر: 35
وزن شاخه: 3.6
قیمت شاخه: 108405
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10417
ضخامت: 0.8
قطر: 35
وزن شاخه: 4.1
قیمت شاخه: 123892
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10418
ضخامت: 0.9
قطر: 35
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 139378
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10419
ضخامت: 1
قطر: 35
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 154865
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10420
ضخامت: 1.25
قطر: 35
وزن شاخه: 6.4
قیمت شاخه: 193581
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10421
ضخامت: 1.5
قطر: 35
وزن شاخه: 7.7
قیمت شاخه: 232297
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10422
ضخامت: 0.7
قطر: 35
وزن شاخه: 3.6
قیمت شاخه: 117697
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10423
ضخامت: 0.8
قطر: 38
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 134511
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10424
ضخامت: 0.9
قطر: 38
وزن شاخه: 5
قیمت شاخه: 151325
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10425
ضخامت: 1
قطر: 38
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 168139
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10426
ضخامت: 1.25
قطر: 38
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 210173
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10427
ضخامت: 1.5
قطر: 38
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 252208
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10428
ضخامت: 0.7
قطر: 42
وزن شاخه: 4.3
قیمت شاخه: 130086
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10429
ضخامت: 0.8
قطر: 42
وزن شاخه: 4.9
قیمت شاخه: 148670
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10430
ضخامت: 0.9
قطر: 42
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 167254
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10431
ضخامت: 1
قطر: 42
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 185837
30,100 ریال
کیلوگرم