لوله مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10362
ضخامت: 0.7
قطر: 1
وزن شاخه: 1
قیمت شاخه: 33751
32,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10363
ضخامت: 0.8
قطر: 1
وزن شاخه: 1.2
قیمت شاخه: 38573
32,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10364
ضخامت: 0.9
قطر: 10
وزن شاخه: 1.3
قیمت شاخه: 43394
32,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10365
ضخامت: 1
قطر: 10
وزن شاخه: 1.5
قیمت شاخه: 48216
32,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10366
ضخامت: 1.25
قطر: 10
وزن شاخه: 1.8
قیمت شاخه: 60270
32,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (لوله مبلی)

کد: 10367
ضخامت: 1.5
قطر: 10
وزن شاخه: 2.2
قیمت شاخه: 72324
32,800 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10368
ضخامت: 0.7
قطر: 13
وزن شاخه: 1.3
قیمت شاخه: 39596
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10369
ضخامت: 0.8
قطر: 13
وزن شاخه: 1.5
قیمت شاخه: 45252
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10370
ضخامت: 0.9
قطر: 13
وزن شاخه: 1.7
قیمت شاخه: 50909
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10371
ضخامت: 1
قطر: 13
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 56566
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10372
ضخامت: 1.25
قطر: 13
وزن شاخه: 2.4
قیمت شاخه: 70707
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10373
ضخامت: 1.5
قطر: 13
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 84848
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10374
ضخامت: 0.7
قطر: 16
وزن شاخه: 1.6
قیمت شاخه: 47910
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10375
ضخامت: 0.8
قطر: 16
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 54755
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10376
ضخامت: 0.9
قطر: 16
وزن شاخه: 2.1
قیمت شاخه: 61599
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10377
ضخامت: 1
قطر: 16
وزن شاخه: 2.4
قیمت شاخه: 68443
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10378
ضخامت: 1.25
قطر: 16
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 85554
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10379
ضخامت: 1.5
قطر: 16
وزن شاخه: 3.5
قیمت شاخه: 102665
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10380
ضخامت: 0.7
قطر: 18
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 53899
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10381
ضخامت: 0.8
قطر: 18
وزن شاخه: 2.1
قیمت شاخه: 61599
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10382
ضخامت: 0.9
قطر: 18
وزن شاخه: 2.4
قیمت شاخه: 69299
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10383
ضخامت: 1
قطر: 18
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 76999
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10384
ضخامت: 1.25
قطر: 18
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 96248
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله مبلی)

کد: 10385
ضخامت: 1.5
قطر: 18
وزن شاخه: 4
قیمت شاخه: 115498
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10386
ضخامت: 0.7
قطر: 20
وزن شاخه: 2.1
قیمت شاخه: 59888
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10387
ضخامت: 0.8
قطر: 20
وزن شاخه: 2.4
قیمت شاخه: 68443
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10388
ضخامت: 0.9
قطر: 20
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 76999
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10389
ضخامت: 1
قطر: 20
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 85554
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10390
ضخامت: 1.25
قطر: 20
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 106943
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله مبلی)

کد: 10391
ضخامت: 1.5
قطر: 20
وزن شاخه: 4.4
قیمت شاخه: 128331
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10392
ضخامت: 0.7
قطر: 22
وزن شاخه: 2.3
قیمت شاخه: 65877
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10393
ضخامت: 0.8
قطر: 22
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 75288
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10394
ضخامت: 0.9
قطر: 22
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 84698
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10395
ضخامت: 1
قطر: 22
وزن شاخه: 3.2
قیمت شاخه: 94109
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10396
ضخامت: 1.25
قطر: 22
وزن شاخه: 4
قیمت شاخه: 117637
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10397
ضخامت: 1.5
قطر: 22
وزن شاخه: 4.9
قیمت شاخه: 141164
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10398
ضخامت: 0.7
قطر: 25
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 74860
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10399
ضخامت: 0.8
قطر: 25
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 85554
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10400
ضخامت: 0.9
قطر: 25
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 96248
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10401
ضخامت: 1
قطر: 25
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 106943
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10402
ضخامت: 1.25
قطر: 25
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 133678
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10403
ضخامت: 1.5
قطر: 25
وزن شاخه: 5.5
قیمت شاخه: 160414
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10404
ضخامت: 0.7
قطر: 28
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 83843
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10405
ضخامت: 0.8
قطر: 28
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 95820
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10406
ضخامت: 0.9
قطر: 28
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 107798
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10407
ضخامت: 1
قطر: 28
وزن شاخه: 4.1
قیمت شاخه: 119776
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10408
ضخامت: 1.25
قطر: 28
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 149720
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10409
ضخامت: 1.5
قطر: 28
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 179663
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10410
ضخامت: 0.7
قطر: 32
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 95820
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10411
ضخامت: 0.8
قطر: 32
وزن شاخه: 3.8
قیمت شاخه: 109509
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10412
ضخامت: 0.9
قطر: 32
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 123198
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10413
ضخامت: 1
قطر: 32
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 136886
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10414
ضخامت: 1.25
قطر: 32
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 171108
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10415
ضخامت: 1.5
قطر: 32
وزن شاخه: 7.1
قیمت شاخه: 205330
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10416
ضخامت: 0.7
قطر: 35
وزن شاخه: 3.6
قیمت شاخه: 104804
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10417
ضخامت: 0.8
قطر: 35
وزن شاخه: 4.1
قیمت شاخه: 119776
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10418
ضخامت: 0.9
قطر: 35
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 134748
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10419
ضخامت: 1
قطر: 35
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 149720
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10420
ضخامت: 1.25
قطر: 35
وزن شاخه: 6.4
قیمت شاخه: 187149
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10421
ضخامت: 1.5
قطر: 35
وزن شاخه: 7.7
قیمت شاخه: 224579
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10422
ضخامت: 0.7
قطر: 35
وزن شاخه: 3.6
قیمت شاخه: 113787
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10423
ضخامت: 0.8
قطر: 38
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 130042
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10424
ضخامت: 0.9
قطر: 38
وزن شاخه: 5
قیمت شاخه: 146297
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10425
ضخامت: 1
قطر: 38
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 162553
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10426
ضخامت: 1.25
قطر: 38
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 203191
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10427
ضخامت: 1.5
قطر: 38
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 243829
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10428
ضخامت: 0.7
قطر: 42
وزن شاخه: 4.3
قیمت شاخه: 125764
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10429
ضخامت: 0.8
قطر: 42
وزن شاخه: 4.9
قیمت شاخه: 143731
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10430
ضخامت: 0.9
قطر: 42
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 161697
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10431
ضخامت: 1
قطر: 42
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 179663
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10432
ضخامت: 1.25
قطر: 42
وزن شاخه: 7.7
قیمت شاخه: 224579
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10433
ضخامت: 1.5
قطر: 42
وزن شاخه: 9.3
قیمت شاخه: 269495
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10434
ضخامت: 0.7
قطر: 45
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 134748
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10435
ضخامت: 0.8
قطر: 45
وزن شاخه: 5.3
قیمت شاخه: 153997
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10436
ضخامت: 0.9
قطر: 1
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 173247
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10437
ضخامت: 1
قطر: 45
وزن شاخه: 6.6
قیمت شاخه: 192497
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10438
ضخامت: 1.25
قطر: 454
وزن شاخه: 8.3
قیمت شاخه: 240621
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10439
ضخامت: 1.5
قطر: 45
وزن شاخه: 9.9
قیمت شاخه: 288745
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10440
ضخامت: 0.7
قطر: 50
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 149720
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10441
ضخامت: 0.8
قطر: 50
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 171108
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10442
ضخامت: 0.9
قطر: 50
وزن شاخه: 6.6
قیمت شاخه: 192497
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10443
ضخامت: 1
قطر: 50
وزن شاخه: 7.4
قیمت شاخه: 213885
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10444
ضخامت: 1.25
قطر: 50
وزن شاخه: 9.2
قیمت شاخه: 267356
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10445
ضخامت: 1.5
قطر: 50
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 320828
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10446
ضخامت: 0.7
قطر: 60
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 179663
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10447
ضخامت: 0.8
قطر: 60
وزن شاخه: 7.1
قیمت شاخه: 205330
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10448
ضخامت: 0.9
قطر: 60
وزن شاخه: 7.9
قیمت شاخه: 230996
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10449
ضخامت: 1
قطر: 60
وزن شاخه: 8.8
قیمت شاخه: 256662
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10450
ضخامت: 1.25
قطر: 60
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 320828
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10451
ضخامت: 1.5
قطر: 60
وزن شاخه: 13.2
قیمت شاخه: 384993
29,100 ریال
کیلوگرم