لوله مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10422
ضخامت: 0.7
قطر: 35
وزن شاخه: 3.6
قیمت شاخه: 117697
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10423
ضخامت: 0.8
قطر: 38
وزن شاخه: 4.5
قیمت شاخه: 134511
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10424
ضخامت: 0.9
قطر: 38
وزن شاخه: 5
قیمت شاخه: 151325
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10425
ضخامت: 1
قطر: 38
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 168139
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10426
ضخامت: 1.25
قطر: 38
وزن شاخه: 7
قیمت شاخه: 210173
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله مبلی)

کد: 10427
ضخامت: 1.5
قطر: 38
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 252208
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10428
ضخامت: 0.7
قطر: 42
وزن شاخه: 4.3
قیمت شاخه: 130086
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10429
ضخامت: 0.8
قطر: 42
وزن شاخه: 4.9
قیمت شاخه: 148670
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10430
ضخامت: 0.9
قطر: 42
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 167254
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10431
ضخامت: 1
قطر: 42
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 185837
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10432
ضخامت: 1.25
قطر: 42
وزن شاخه: 7.7
قیمت شاخه: 232297
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 42 (لوله مبلی)

کد: 10433
ضخامت: 1.5
قطر: 42
وزن شاخه: 9.3
قیمت شاخه: 278756
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10434
ضخامت: 0.7
قطر: 45
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 139378
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10435
ضخامت: 0.8
قطر: 45
وزن شاخه: 5.3
قیمت شاخه: 159289
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10436
ضخامت: 0.9
قطر: 1
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 179200
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10437
ضخامت: 1
قطر: 45
وزن شاخه: 6.6
قیمت شاخه: 199112
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10438
ضخامت: 1.25
قطر: 454
وزن شاخه: 8.3
قیمت شاخه: 248889
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (لوله مبلی)

کد: 10439
ضخامت: 1.5
قطر: 45
وزن شاخه: 9.9
قیمت شاخه: 298667
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10440
ضخامت: 0.7
قطر: 50
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 154865
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10441
ضخامت: 0.8
قطر: 50
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 176988
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10442
ضخامت: 0.9
قطر: 50
وزن شاخه: 6.6
قیمت شاخه: 199112
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10443
ضخامت: 1
قطر: 50
وزن شاخه: 7.4
قیمت شاخه: 221235
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10444
ضخامت: 1.25
قطر: 50
وزن شاخه: 9.2
قیمت شاخه: 276544
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10445
ضخامت: 1.5
قطر: 50
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 331853
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10446
ضخامت: 0.7
قطر: 60
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 185837
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10447
ضخامت: 0.8
قطر: 60
وزن شاخه: 7.1
قیمت شاخه: 212386
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10448
ضخامت: 0.9
قطر: 60
وزن شاخه: 7.9
قیمت شاخه: 238934
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10449
ضخامت: 1
قطر: 60
وزن شاخه: 8.8
قیمت شاخه: 265482
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10450
ضخامت: 1.25
قطر: 60
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 331853
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10451
ضخامت: 1.5
قطر: 60
وزن شاخه: 13.2
قیمت شاخه: 398223
30,100 ریال
کیلوگرم