لوله مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10392
ضخامت: 0.7
قطر: 22
وزن شاخه: 2.3
قیمت شاخه: 68140
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10393
ضخامت: 0.8
قطر: 22
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 77875
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10394
ضخامت: 0.9
قطر: 22
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 87609
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10395
ضخامت: 1
قطر: 22
وزن شاخه: 3.2
قیمت شاخه: 97343
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10396
ضخامت: 1.25
قطر: 22
وزن شاخه: 4
قیمت شاخه: 121679
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10397
ضخامت: 1.5
قطر: 22
وزن شاخه: 4.9
قیمت شاخه: 146015
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10398
ضخامت: 0.7
قطر: 25
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 77432
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10399
ضخامت: 0.8
قطر: 25
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 88494
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10400
ضخامت: 0.9
قطر: 25
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 99556
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10401
ضخامت: 1
قطر: 25
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 110618
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10402
ضخامت: 1.25
قطر: 25
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 138272
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10403
ضخامت: 1.5
قطر: 25
وزن شاخه: 5.5
قیمت شاخه: 165926
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10404
ضخامت: 0.7
قطر: 28
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 86724
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10405
ضخامت: 0.8
قطر: 28
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 99113
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10406
ضخامت: 0.9
قطر: 28
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 111502
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10407
ضخامت: 1
قطر: 28
وزن شاخه: 4.1
قیمت شاخه: 123892
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10408
ضخامت: 1.25
قطر: 28
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 154865
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10409
ضخامت: 1.5
قطر: 28
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 185837
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10410
ضخامت: 0.7
قطر: 32
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 99113
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10411
ضخامت: 0.8
قطر: 32
وزن شاخه: 3.8
قیمت شاخه: 113272
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10412
ضخامت: 0.9
قطر: 32
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 127431
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10413
ضخامت: 1
قطر: 32
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 141590
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10414
ضخامت: 1.25
قطر: 32
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 176988
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10415
ضخامت: 1.5
قطر: 32
وزن شاخه: 7.1
قیمت شاخه: 212386
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10416
ضخامت: 0.7
قطر: 35
وزن شاخه: 3.6
قیمت شاخه: 108405
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10417
ضخامت: 0.8
قطر: 35
وزن شاخه: 4.1
قیمت شاخه: 123892
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10418
ضخامت: 0.9
قطر: 35
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 139378
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10419
ضخامت: 1
قطر: 35
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 154865
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10420
ضخامت: 1.25
قطر: 35
وزن شاخه: 6.4
قیمت شاخه: 193581
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10421
ضخامت: 1.5
قطر: 35
وزن شاخه: 7.7
قیمت شاخه: 232297
30,100 ریال
کیلوگرم