ورق گالوانیزه
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
ورق گالوانیزه

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 0.4 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10114
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 6.24
32,430 ریال
کیلوگرم

سایز 0.4 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10115
حالت: رول
32,400 ریال
کیلوگرم

سایز 0.5 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10116
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 7.8
31,030 ریال
کیلوگرم

سایز 0.5 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10117
حالت: رول
31,000 ریال
کیلوگرم

سایز 0.6 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس

کد: 10118
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 9.4
31,130 ریال
کیلوگرم

سایز 0.6 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس

کد: 10119
حالت: رول
31,100 ریال
کیلوگرم

سایز 0.7 (ورق گالوانیزه)

کد: 10120
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 11
30,930 ریال
کیلوگرم

سایز 0.7 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: شهرکرد

کد: 10121
حالت: رول
30,900 ریال
کیلوگرم

سایز 0.8 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: شهرکرد

کد: 10122
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 12.5
30,730 ریال
کیلوگرم

سایز 0.8 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: شهرکرد

کد: 10123
حالت: رول
30,700 ریال
کیلوگرم

سایز 0.9 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس

کد: 10124
حالت: شیت
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 14
30,430 ریال
کیلوگرم

سایز 0.9 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس

کد: 10125
حالت: رول
30,400 ریال
کیلوگرم

سایز 1 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10126
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 15.6
30,330 ریال
کیلوگرم

سایز 1 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10127
حالت: رول
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 1.25 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10128
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 19.5
30,430 ریال
کیلوگرم

سایز 1.25 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10129
حالت: رول
30,400 ریال
کیلوگرم

سایز 1.5 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10130
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 23.4
30,430 ریال
کیلوگرم

سایز 1.5 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10131
حالت: رول
30,400 ریال
کیلوگرم

سایز 2 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10132
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 31.2
30,630 ریال
کیلوگرم

سایز 2 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10133
حالت: رول
30,600 ریال
کیلوگرم

سایز 2.5 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10134
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 39
32,730 ریال
کیلوگرم

سایز 2.5 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10135
حالت: رول
32,700 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10136
حالت: برشی
ابعاد: 1000*2000
وزن یک برگ: 46.8
35,630 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (ورق گالوانیزه)

توضیحات: هفت الماس-شهرکرد

کد: 10137
حالت: رول
35,600 ریال
کیلوگرم