ورق سیاه
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
ورق سیاه

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 30 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10102
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10103
عرض: 2250*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10108
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10109
عرض: 1500*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10110
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10111
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 70 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10112
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 80 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10113
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 2.5 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10072
عرض: 1000
حالت: رول
23,900 ریال
کیلوگرم

سایز 2.5 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10073
عرض: 1000
حالت: برشی
23,900 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10100
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
23,600 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10101
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
23,600 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10104
عرض: 2250*6000
حالت: شیت
23,600 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10105
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
23,600 ریال
کیلوگرم

سایز 2.5 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10074
عرض: 1250
حالت: رول
23,500 ریال
کیلوگرم

سایز 2.5 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10075
عرض: 1250
حالت: برشی
23,500 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10080
عرض: 1000
حالت: رول
23,500 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10081
عرض: 1000
حالت: برشی
23,500 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10076
عرض: 1000
حالت: رول
23,100 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10077
عرض: 1000
حالت: برشی
23,100 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10078
عرض: 1250
حالت: رول
23,100 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10079
عرض: 1250
حالت: برشی
23,100 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10089
عرض: 1500
حالت: برشی
23,050 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10082
عرض: 1250
حالت: رول
23,000 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10083
عرض: 1250
حالت: برشی
23,000 ریال
کیلوگرم

سایز 8 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10091
عرض: 1500
حالت: برشی
22,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10093
عرض: 1500
حالت: برشی
22,800 ریال
کیلوگرم

سایز 2 (ورق سیاه)

توضیحات: M.M.K

کد: 10068
عرض: 1000
حالت: رول
22,700 ریال
کیلوگرم

سایز 2 (ورق سیاه)

توضیحات: M.M.K

کد: 10069
عرض: 1000
حالت: برشی
22,700 ریال
کیلوگرم

سایز 2 (ورق سیاه)

توضیحات: چین

کد: 10070
عرض: 1250
حالت: برشی
22,700 ریال
کیلوگرم